Hội đồng Khoa học Năng lượng - VESC » Chương trình công tác

Tám định hướng nghiên cứu khoa học của VEA trong nhiệm kỳ mới

Tám định hướng nghiên cứu khoa học của VEA trong nhiệm kỳ mới
07:10 |27/06/2016

Năng lượng (NL) vừa là ngành sản xuất vừa là ngành kết cấu hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội, và là động lực của các quá trình phát triển của đất nước. Do tầm quan trọng và vai trò của ngành NL, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra yêu cầu “Phát triển năng lượng đi trước một bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an toàn năng lượng quốc gia”. Ở nước ta trong nhiều năm qua, ngành NL đã được Nhà nước quan tâm đầu ...

Phương hướng hoạt động của Hội đồng Khoa học Năng lượng - VESC

Phương hướng hoạt động của Hội đồng Khoa học Năng lượng - VESC

14:54 |14/04/2012

Phương hướng hoạt động VESC:®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3